Welkom
in Dorpshuis de Geist


Huisregels Dorpshuis De Geist


Onderstaande huisregels gelden voor alle gebruikers, vrijwilligers, medewerkers, cliënten én bezoekers.

Zoals in elke organisatie zijn er een aantal regels van kracht binnen Stichting Dorpshuis De Geist. Deze regels vinden hun basis in de Statuten. 
De respectvolle omgangsvormen die in de samenleving gebruikelijk zijn en de wettelijke voorschriften vormen hiervoor de basis. Dit houdt onder meer in dat geweld, inbreuk op de privacy van een ander, diefstal en geluidsoverlast niet getolereerd worden. Bij overtreding van voornoemde of onderstaande regels kan worden overgegaan tot melding c.q. aangifte bij de politie.Beheerder De Geist:

De dagelijkse leiding van de Geist berust bij het beheer. De (ass.) beheerder is namens het bestuur gemachtigd om de naleving van de huisregels te bewaken. Privacy:
• In De Geist respecteren wij de privacy van iedereen die er verblijft. Dat betekent in ieder geval dat eerst de uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd van de persoon van wie u een foto wilt nemen. Hetzelfde geldt voor andersoortige opnamen zoals die via video, film, mobiele telefoon, webcam e.d.Veiligheidsvoorschriften- en maatregelen:
• De in- en uitgangen van De Geist dienen te allen tijde vrij te zijn.
• In De Geist zijn diverse veiligheidsvoorzieningen aangebracht (brandblusmiddelen, noodbewegwijzering etc.). Deze dienen te worden gebruikt in de gevallen waarvoor zij expliciet bedoeld zijn.
• In het geval van brand of andere noodsituaties dient u de instructies van het daartoe gecertificeerde personeel (BHV) op te volgen. De BHV-medewerker is te herkennen aan het gele hesje dat hij of zij draagt.
• Bij diverse ingangen en in De Geist zelf zijn beveiligingscamera’s opgehangen om (mede) toezicht te houden op de veiligheid binnen en rondom het gebouw. De registratie en de opslag van deze gegevens vindt plaats conform de daartoe geldende wettelijke regels.Algemene Regels De Geist:
• Als bezoeker en gebruiker van De Geist dient u alle aanwijzingen van onze medewerkers direct op te volgen.
• U bent verplicht uw medewerking te verlenen bij controles op wapen- en drugsbezit door het daartoe bevoegd gezag (bijv. de politie)
• Gevonden voorwerpen dient u te melden en af te geven aan onze medewerkers.
• Alcoholhoudende drank wordt enkel verstrekt aan gasten en gebruikers vanaf 18 jaar. U bent verplicht een identiteitsbewijs te overhandigen, wanneer daarom wordt verzocht door onze medewerkers.De toegang tot De Geist kan u geweigerd worden indien:
• U zich aanstootgevend heeft gekleed.
• U aangeschoten of dronken bent.
• Wanneer u eerder de toegang is ontzegd.
• Wanneer u niet meewerkt aan een controle op wapens en drugs.
• Wanneer u alcohol haalt voor/geeft aan een minderjarige.Het is niet toegestaan om:
• Drugs in uw bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
• Wapens of andere voorwerpen, die als wapen zouden kunnen worden gebruikt in uw bezit te hebben.
• Diefstal te plegen of vernielingen aan te brengen.
• Het is niet toegestaan overlast te bezorgen (lawaai, bekladderen, vernielingen) aan De Geist en haar omwonenden.
• Goederen te verhandelen of te helen (verkoop van gestolen goederen).
• Geweld te gebruiken of te dreigen met geweld.
• U discriminerend te uiten jegens onze medewerkers of andere gebruikers.
• Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen en te consumeren.
• Glaswerk vanuit De Geist mee naar buiten te nemen.
• Hulphonden zijn toegestaan, dit dient u dan te melden aan een medewerker van De Geist.
• Indien u een misdrijf pleegt wordt u direct overgedragen aan de politie. Tevens dienen wij dan een klacht in en/of doen wij aangifte.Aansprakelijkheid en schade: 

Stichting Dorpshuis De Geist is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen in de ruimste zin van het woord.


Parkeren:

Het parkeren van voertuigen dient te geschieden in de daarvoor bestemde vakken.
Fietsen kunnen gestald worden in de fietsenrekken. U dient daarbij de ruimte voor de doorgang vrij te houden.


Afsluitend:

• Indien u onze huisregels niet naleeft, ontvangt u tot tweemaal een waarschuwing. Indien u dan alsnog onze huisregels niet opvolgt, zult u worden verwijderd uit De Geist en wordt u de toegang ontzegd.
• Bij huisvredebreuk schakelen wij de politie in.
• Indien u een klacht heeft, kunt u deze schriftelijk indienen bij het bestuur van De Geist.

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram