Welkom
in Dorpshuis de Geist

Over Ons

Missie

 


Stichting dorpshuis de Geist is opgericht op 5 maart 1984. In 1985 is de stichting van start gegaan met 7 bestuursleden, 11 overige leden en een activiteitencommissie van 6 leden.

In 1989 werd het gymnastieklokaal van de gemeente overgenomen. Het gebouw werd aangepast en uitgebreid. In 1989 was de start van de stichting in de huidige vorm. In 2019 hebben wij het 40-jarig bestaan groots gevierd.

Het Dorpshuis wordt gerund door een team van 6 personen en vrijwilligers onder begeleiding van een beheerder. Met deze vrijwilligers zijn er diverse groepen samengesteld zoals onder andere het klus-, bar- en computerteam. Het bestuur van de Geist (5 personen) vervult de overall functie en stuurt aan waar nodig is. 

De missie van de Stichting de Geist is:

Het bevorderen van activiteiten en dienstverlening op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, cultureel, educatief en recreatief gebied in de gemeente Dijk & Waard met als zwaartepunt het dorp St. Pancras.

Het in stand houden van de Geist zonder exploitatie subsidie door het exploiteren van een professioneel zalencomplex, bar- en keukeninrichting. Dit, om vaste kosten voor de exploitatie en instandhouding te kunnen dekken door maatschappelijk ondernemen, hoofdzakelijk werkend met inzet van vrijwilligers. 


Visie

Het Dorpshuis is een maatschappelijke voorziening ten dienste van de gemeenschap in de gemeente Dijk & Waard en met name de gemeente St. Pancras.

Het aanbieden van betaalbare accommodatie voor groepen die maatschappelijke/culturele activiteiten ontplooien. Het faciliteren ten behoeve van het realiseren van de uit de bevolking geconstateerde behoefte aan activiteiten. Dit met het doel een bindend element te zijn voor de dorpsgemeenschap.

De stichting wil haar doel bereiken door:
Het bevorderen van allerlei activiteiten overeenkomstig met de doelstelling. 
Het zorg dragen voor de aanwezigheid van alle noodzakelijke (technische) voorzieningen en hulpmiddelen. 

Ambitie

Het in stand houden van Dorpshuis de Geist zonder exploitatiesubsidie door onder andere:

  • Het verhogen van de bezettingsgraad zowel overdag als ’s avonds.
  • Het verbreden van het gebruik door andere organisaties dan de huidige gebruikers.
  • Activiteiten zodanig inplannen, dat de ruimtes in samenspraak met andere organisaties in St. Pancras efficiënt ingedeeld en gebruikt kunnen worden.
  • Efficiënt gebruik maken van het personeel en het inzetten van vrijwilligers.
  • Het werven van vrijwilligers voor de dagelijkse gang van zaken.
  • Ondersteuning door vrijwilligers bij barbediening, huishoudelijke werkzaamheden, het ontwikkelen en realiseren van de vanuit de klankbordgroep komende activiteiten.
  • Het werven van extra inkomen door sponsoring bij bedrijven, instellingen en inwoners.

Bovenstaand ten doel om een eigentijds, gezellig en verbindend ontmoetingscentrum te realiseren voor alle doelgroepen, gedragen door de gemeenschap, in samenwerking met lokale organisaties, dat bruist van de activiteiten die georganiseerd worden door vrijwilligers en gebruikers. 


Bestuur Dorpshuis de Geist:

Naam                  Functie

Piet Sijm                Vice-voorzitter

Cees de Jong        Secretaris

Jan v.d. Putten      Penningmeester      

Robin Avis             Bestuurslid   

Harry Jonker         Bestuurslid    

Gerard Inden       Bestuurslid 

  


E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram